Практична робота в середовищі Lazarus “Квадратне рівняння”

Квадратне рівняння є одним з найпоширеніших рівнянь шкільного курсу. Хоча воно вирішується досить легко, іноді потрібно перевірити відповіді. Для цього можна використовувати просту програму. Її написання не займе багато часу.
Почати потрібно з самого квадратного рівняння. З курсу алгебри ми знаємо, що квадратним рівнянням називається рівняння виду ax2 + bx + c = 0, де x – змінна, a, b і с – деякі числа, причому a  не дорівнює нулю.
З визначення видно, що в рівнянні змінюються тільки коефіцієнти a, b і c. Ось ці параметри ми і будемо вводити в нашу програму.

квадратне рівняння lazarusмал. 1

1.  Додайте на форму три поля введення  TEdit з вкладки Standart.  Очистіть значення властивості Text об”єктів Edit1, Edit2, Edit3.

2. Додайте на форму три мітки TLabel з вкладки Standart. Для першої мітки  значення властивості Caption введіть “x^2”, для другої “x”, для третьої “=0″.

3. Розмістіть поля введення і мітки відповідно до зразка на мал.1

4. Додайте на форму ще дві мітки TLabel, очистіть їх значення Caption. В цих мітках буде виводитися значення коренів рівняння.

5. Додайти на форму ще один об”єкт –  кнопку  TButton. Додайте  значення властивості Caption для кнопки “Обчислити”

6. Подвійним клацанням по кнопці Button1 створіть процедуру TForm1.Button1Click. У тіло процедури введіть текст коду програми розв’язування квадратного рівняння:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var a,b,c:real;
begin a:=strtofloat(edit1.Text); b:=strtofloat(edit2.Text); c:=strtofloat(edit3.Text); 
if a=0 then Label4.Caption:='рівняння не є квадратним'
else begin D:=b*b-4*a*c;
if d<0 then Label4.Caption:='рівняння не має коренів' else 
begin X1:=(-b+sqrt(D))/2*a;X2:=(-b-sqrt(D))/2*a;
Label4.Caption:='X1='+floattostr(x1)'; 
Label5.Caption:='X2='+floattostr(x2)'; 
end;
end;
end;
 
Запамятай ці функції!
Функція Значення функції
Chr(n) Символ, код якого рівний n
IntToStr(k) Переводить ціле число в рядкову величину
FloatToStr(n)   Переводить дійсне число  n в рядкову величину
FloatToStrF(n, f, к,m) Переводить дійсне число  n в рядкову величину . При виклику функції указують: f — формат (спосіб зображення); k — точність (потрібна загальна кількість цифр); m — кількість цифр після десяткової крапки
StrToInt(s) Переводить рядок в ціле число
StrToFloat(s) Переводить рядок в дійсне число
Round(n) Ціле, отримане шляхом округлення n за відомими правилами
Trunc(n) Ціле, отримане шляхом відкидання дробової частини n
Frac(n) Дробове, є дробовою частиною дійсного n
Int(n) Дробове, є цілою частиною дійсного n


 

Практична робота в середовищі Lazarus “Світлофор”

Практична робота Світлофор для знайомства з об’єктами Shape, Timer  і подією OnMouseUp.

Хід роботи

1. Запустіть середовище візуальної розробки програм  Lazarus.  Виконайте команду головного меню Проект – Створити проект, у діалоговому вікні виберіть зі списку слово Програма і натисніть кнопку Створити.
2. Збережіть проект у папці Світлофор
3. Розмістіть на формі компонент Shape1. Він являє собою найпростішу геометричну фігуру відповідним чином заштрихованну або однотонну.

Shape1

Властивості

Shape

Встановити значення властивості stCircle (Коло)Властивість Shape визначає, яка фігура буде зображена. Варіанти: квадрат, ромб, прямокутник, коло, прямокутник з округленими кутами

Brush

Властивість Brush визначає

Color Колір фігури
Style Стиль заливки

5. Встановіть зафарбовування кола червоним кольором.

6. Додайте об’єкти Shape2 і Shape3 чорного кольору

7. У процедуру OnMouseUp для об’єкта Shape1 введіть код для зміни кольору.
Shape1.Brush.Color: = clRed;
Shape2.Brush.Color: = clBlack;
Shape3.Brush.Color: = clBlack;
8. Для об’єктів Shape2 і Shape3 процедура OnMouseUp повинна змінювати кольори кіл відповідно до кольорів світлофора.
9. Запустіть  проект на виконання.

10. Помістіть на форму об’єкти Shape різної форми і кольору для створення моделі міської вулиці.
11. Помістіть на формі ще декілька  об’єктів Shape і сконструюйте із них автомобіль. Додайте його на дорогу.

12. Для анімації об’єкта Shape помістіть на форму об’єкт Timer вкладки System

Властивості

Interval

Interval = 10Властивість Interval визначає інтервал в мілісекундах між виникненням подій OnTimer (за замовчуванням інтервал дорівнює 1 секунді).

Enabled

Встановити значення властивості Enabled = falseВластивість Enabled визначає, включений або вимкнений таймер (за замовчуванням, він включений).

Події

OnTimer

// В програмному коді номер об’єкта в програмі відповідає номеру // об’єкта на форміShape4.Left:= Shape4.Left – 5;if Shape4.Left < 0 then Shape4.Left:=Form1.Width;

 

 

 

 

 

 

13. Змініть програмний код так, щоб при включенні зеленого сигналу світлофора машина ропочинала рух

Timer1.Enabled:=true; а при включенні червоного – зупинялась.

Timer1.Enabled:=false;

14. Запустіть проект на виконання.

image

Практична робота в середовищі Lazarus «Злови кнопку»

Практична робота «Злови кнопку» проводиться на почтках вивчення програми Lazarus.

Хід роботи:

 1. Запустити середовище програмування: Lazarus.
 2. Створити новий додаток: Файл – Створити – Додаток
 3. Створити нову папку Vesela knopka, і зберегти (файл – зберегти все).
 4. У інспектора об’єктів змінюємо розміри об’єкта Form: у властивостях змінюємо властивість висота (Height) = 600 і ширина (Width) = 800
 5. Додати на форму 2 мітки (label) і 2 кнопки (button)
 6. У властивості (Caption) першої мітки змінити label1 на «Хочеш отримати 2?», За допомогою властивості Font змінити шрифт, розмір і колір заголовка.
 7. Аналогічно змінити заголовок другої мітки на «Я знав, що ти двієчник!»
 8. Змінити властивість другий мітки Visible на False.
 9. Змінити заголовок першої кнопки на «так», другий – на «ні»

злови кнопку

 

10. При натисканні на цю кнопку повинна з’явитися друга мітка. Для цього в редакторі вихідного коду в процедурі цієї події (двійний клік по кнопці) потрібно написати:

procedure TForm1.Button1Click (Sender: TObject);
begin
label2.visible:=true;
end;

11. На вкладці Події Інспектора об’єктів вибрати подію для другої  кнопки OnMouseMove і в редакторі вихідного коду в процедурі цієї події написати:

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
button2.top:= random(Form1.Height);
button2.left:= random(Form1.Width);
end;

В результаті кнопка буде «втікати» від курсору.
Переконайтеся, що кнопка реагує на клацання миші, запустивши проект на виконання (F9).

 
Середовище візуальної розробки програм Lazarus

Lazarus — вільне середовище розробки програмного забезпечення для компілятора Free Pascal Compiler. Інтегроване середовище розробки надає можливість багатоплатформової розробки застосунків в Delphi-подібному оточенні.

Дозволяє відносно легко переносити Delphi-програми з графічним інтерфейсом в різні операційні системи: Linux, FreeBSD Mac OS X, Microsoft Windows.

Скачати Lazarus

Презентація про середовище  Lazarus

Практична робота створення форми “Обмін доларів на гривні”
 1. Завантажте систему візуального програмування.
 2. Задайте заголовок та колір форми. Для цього у вікні Object Inspector уведіть значення наступних властивостей: Caption (Заголовок форми) – “Обмін доларів на гривні” (без лапок), колір форми задайте на свій вибір.
 3. Збережіть створену програму у власній папці. Для цього виберіть команду Save All (Зберегти все) головного меню File, або натисніть на кнопку Save All на панелі інструментів. Задайте імена програмного модуля та проекту.
 4. Запустіть програму на виконання. Для цього натисніть на клавішу F9 або на кнопку Run.
 5. Вставте у форму текстові поля Label1Label3 і надайте їм відповідні властивості. Клацніть мишею на піктограмі Label на закладці Standard з палітри компонентів, а потім – у тому місці на формі, де має знаходитись текстове поле.  Активізуйте це поле і у вікні Object Inspector задайте властивість Caption: для Label1 – “Курс долара”, для Label2 – “Долари”, для Label3 – “Гривні”. Розташуйте поля якнайкраще.
 6. Вставте у форму три поля редагування (об’єкти поля Edit) і надайте їм відповідні властивості. Для цього клацніть мишею на піктограмі Edit на закладці Standard, а потім – на формі, де має знаходитись поле редагування. Задайте курс долара: для властивості Text поля Edit1 уведіть значення 5.45. очистіть поля редагування Edit2Edit3: витріть значення властивості Text цих об’єктів. Для поля Edit3 заблокуйте можливість уведення даних, оскільки це поле міститиме результат. Для цього надайте значення False властивості Enabled (доступність).
 7. Вставте у форму дві кнопки (об’єкти типу Button) і надайте їм відповідні назви. Задайте властивості Caption для кнопки Button1 – “Обчислити”, а для кнопки Button2 – “кінець” або “Вийти”.
 8. Збережіть утворену форму.
 9. Запустіть програму на виконання.
 10. Вирівняйте всі об’єкти на формі та задайте для них однакові розміри. Для цього виокремте всі об’єкти на формі – клацніть лівою клавішею миші у верхньому лівому куті форми і, не відпускаючи її, перетягніть курсор у правий нижній кут форми. Задайте спільні для цих об’єктів значення ширини (Width) та висоти (Heigth). Для вирівнювання групи об’єктів, наприклад, першого стовпця, виокремте групу та задайте значення властивостей Left (відступ від лівої межі) та Top (відступ від верхньої межі вікна) у пікселях. Поекспериментуйте з різними значеннями цих властивостей і спостерігайте, як переміщуються об’єкти на формі.
 11. Запрограмуйте кнопку “Обчислити”. Для цього клацніть двічі лівою клавішею миші на кнопці “Обчислити” і введіть у заготовку процедури, яка вже є на екрані:

procedure TForm1.Button1Click(Sender:TObject);

{вводити треба саме сюди}

end;

end;

наступний текст програми:

var kurs,suma:real;code:integer;grn:string[10];

begin

Val(edit1.text,kurs,code); {Отримаємо значення курсу долара}

Val(edit2.text,suma,code); {Отримаємо значення кількості доларів}

suma:=suma*kurs;

Str(suma:10:2,grn); {Суму (число) перетворюємо на текстовий формат}

Edit3.Text:=grn; {Формуємо значення властивості Text об’єкта Edit3}

 1. Запрограмуйте кнопку “Кінець” так:
  procedure TForm1.Button2Click(Sender:TObject);
  begin Close end;
 1. Збережіть створену форму.
 2. Запустіть програму на виконання.
 3. Створіть ехе-файл програми. Виконайте команду головного меню Project →Build All (Сконструювати все)