Вивчаємо розгалуження (15 задач)

1. Ввести два числа, вивести більше.

2. Ввести ціле число. Якщо воно є додатнім, то додати до нього 1; в іншому разі не змінювати його. Вивести отримане число.
3. Ввести ціле число. Якщо воно є додатнім, то додати до нього 1; в іншому випадку відняти від нього  10. Вивести отримане число. Читати далі

Характеристика середовища C++ builder

Слідуючи піонерській традиції низхідного візуального стилю програмування Delphi на Об’єктному Паскалі, корпорація Borland випустила на ринок систем швидкої розробки додатків RAD (Rapid Application Development) могутню систему під назвою C++ Builder на мові C++.
Замість окремого інструментарію, що оперує візуальними елементами управління, в C++ Builder інтегрована так звана Палітра компонентів, розділена картотечними вкладками на декілька функціональних груп. Функціональні можливості що поставляються компонентам, можна досить просто модифікувати, а також розробляти компоненти, що володіють абсолютно новою оригінальною поведінкою.
Система містить Бібліотеку з більше 100 повторно використовуваних візуальних компонентів, які перетягуються мишею на форму і відразу стають елементами управління прототипу вашої програми. Окрім відомих елементів управління Windows FACE=”Times New Roman” (кнопки, лінійки прокрутки, поля редагування, прості і комбіновані списки і так далі) Бібліотека містить нові компоненти підтримки діалогів, обслуговування баз даних та багато інших.
Після розміщення компонентів на формі, Інспектор об’єктів допоможе встановлювати їх властивості і наказувати дії кодам обробки. Проект будуватиметься поступово, на тлі вироблюваних вами змін у властивостях, подіях і функціях використовуваних елементів. Добре продумано розділення і редагування програмного модуля по двох його частинам: інтерфейсною і власне кодовою.
Досвідченим програмістам C++ сподобається синтаксис і структура кодів, які розробляються на C++Builder програм, хоча його графічне оформлення помітно відрізняється від традиційних оболонок систем розробки. Завдяки графічним засобам інтегрованого середовища C++Builder, новачки зможуть швидше освоїти стиль об’єктно-орієнтованого програмування на C++, чим при використанні традиційного програмно-текстового інтерфейсу інших систем.
C++Builder підтримує основні принципи об’єктно-орієнтованого програмування – інкапсуляцію, поліморфізм і наслідування, а також нововведені специфікації і ключові слова в стандарті мови.
C++.

Запускається C++ Builder звичайним способом, тобто вибором з меню Borland C++builder 6 команди C++builder 6 (мал. 1).

4евкн
Мал. 1. Запуск C++builder
Вид екрану після запуску C++ Builder трохи  незвичайний (мал. 1.2). Замість одного вікна на екрані з’являються п’ять:

  •  головне вікно — C++builder 6;
  •  вікно стартової форми — Form1 ;
  •  вікно редактора властивостей об’єктів — Object Inspector ;
  •  вікно проглядання списку об’єктів — Object Treeview ;
  •  вікно редактора коди — Unitl.cpp .

Вікно редактора коди майже повністю закрите вікном стартової форми. 4444

Мал. 2. Вид екрану після запуску C++ Builder
У головному вікні (мал. 3) знаходиться меню команд, панелі інструментів і палітра компонентів.  Вікно стартової форми (Form1 ) є заготовкою головного вікна програми, що розробляється.

333
Мал. 3. Головне вікно

Вікно Object Inspector (мал. 4) — вікно редактора властивостей об’єктів призначене для редагування значень властивостей об’єктів. У термінології візуального проектування об’єкти — це діалогові вікна і елементи управління (поля введення і виводу, командні кнопки, перемикачі і ін.). Властивості об’єкту — це характеристики, що визначають вигляд, положення і поведінку об’єкту. Наприклад, властивості Width і Height задають розмір (ширину і висоту) форми, властивості тори і Left — положення форми на екрані, властивістьcaption — текст заголовка. У верхній частині вікна вказаний об’єкт (ім’я об’єкту), значення властивостей якого відбиті у вікні ObjectInspector .

222
Мал. 4. На вкладці Properties перераховані властивості об’єкту і вказані їх значення

У вікні редактора коду (мал. 5), яке можна побачити, відсунувши убік вікно форми, слід набирати текст програми. На початку роботи над новим проектом вікно редактора коди містить сформований C++ Builder шаблон програми.

C++ Builder дозволяє програмістові розробляти програми, які працюють з графікою  на поверхні форми можна розмістити  картинку, сформовану з графічних примітивів, або ілюстрацію, створену в графічному редакторові або отриману в результаті сканування фотографії, що також корисно при створенні навчальних програм.

11
Мал. 5. Вікно редактора коду

Більшість сучасних програм, що працюють в середовищі Windows, є мультимедійними. Такі програми забезпечують проглядання відеороликів і мультиплікації, відтворення музики, мови, звукових ефектів. Типові приклади мультимедійних програм — ігри і навчальні програми.
C++ Builder надає в розпорядження програміста два компоненти, які дозволяють розробляти мультимедійні програми:

  •  Animate — забезпечує вивід простій, не супроводжуваній звуком анімації;
  •  MEDIAPlayer — дозволяє вирішувати складніші завдання, наприклад відтворювати відеоролики, звук і супроводжувану звуком анімацію.

Також, до складу C++ Builder включені компоненти, використовуючи які програміст може створювати програми роботи з файлами даних у форматах dbase, Microsoft Access, Infomix і Oracle і ін. Крім того, у C + + Builder досить уніфікована система управління реєстром, через спеціальний клас TRegistry. Робота з реєстром в основному полягає в зчитуванні певних  параметрів,  їх запису, створення і видалення розділів.

Створення навчальних програм в середовищі C++ Builder

У Концепції інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютеризації сільських шкіл зазначено, що інформатизація навчально-виховного процесу загальноосвітньої школи передбачає, у першу чергу, широке використання в процесі вивчення шкільних навчальних дисциплін комп’ютерно орієнтованих засобів навчання на базі сучасних комп’ютерів і телекомунікаційних мереж.

В рамках вищої школи також  перспективним напрямом розвитку освіти є використання нових інформаційних технологій. Зрозуміло, інформаційні технології не здатні позбавити  студентів від надмірних навантажень і зняти всі виникаючі у зв’язку з цим проблеми. Проте, усвідомлення того, що їм стають доступні невідомі раніше знання, уміння, форми спілкування, ігри, управління процесами, моделювання фізичних процесів, допомагає у вивченні  як базових дисциплін, так і спеціальних.
Комп’ютер викликає гарячий інтерес учнів, студентів та викладачів. Однак,  якщо в основу використання комп’ютерних технологій не закладаються продумані принципи і адекватні дидактичні цілі і наміри, то навряд чи це використання призведе до очікуваного  результату.

Разом з тим виникає цілий ряд проблем, що стосуються змісту, методів, організаційних форм і засобів навчання, обов’язкових рівнів знань різних навчальних предметів, яких має досягти кожна дитина. Суть психолого-педагогічних проблем комп’ютеризації навчання, в тому числі і математики, інформатики та інших природничих дисциплін  полягає у з’ясуванні того, коли, як і в якому обсязі може бути використаний комп’ютер в процесі навчання, як краще включити його в структуру навчального процесу, щоб найефективніше розв’язувались педагогічні задачі, як найкращим чином в умовах широкого використання комп’ютерів узгодити діяльність учнів і вчителів,  та які психологічні механізми навчання потрібно використовувати, щоб їх сумісна робота була якомога продуктивнішою.

Не менше проблем виникає і з програмними продуктами, які передбачається використовувати на уроці. На сьогодні розроблено значну кількість програмних засобів, що дозволяють розв’язувати за допомогою комп’ютера досить широке коло задач різних рівнів складності. Причому досить широкий діапазон їх застосування. Вони здатні задовольнити запити від фахівців досить високої кваліфікації  до учнів середніх навчальних закладів, які лише почали вивчати шкільний курс з того чи іншого предмету. Більшість з цих програм є досить універсальними, що ускладнює процес освоєння роботи з ними. Тому залишається простір для прояву творчості програмістів-аматорів, які намагаються створити прості в користуванні, вузькопрофільні по застосуванню навчальні програми.

Щоб прискорити процес формування таких програмних засобів вдаються, як правило, до візуальних засобів програмування. З використанням яких, можна проводили елементарні логічні операції чи обчислення. Наприклад, оцінити правильність відповіді учня.
Для розробки освітніх програм можна використовувати різноманітні мови програмування, в залежності від особливостей програм. В процесі комп’ютерного моделювання перед розробниками та педагогами зазвичай виникає ряд проблем, які необхідно вирішувати. По-перше, для створення нових проектів необхідно обирати найбільш досконалі та зручні мови рограмування.  Тому ми зупиняємося на середовищі швидкої розробки C++ Builder, в якому як мова програмування використовується мова C++ Builder, яка по суті є розширеним C++.  Тому дана проблема є надзвичайно актуальною в сучасних умовах.

Дипломна робота:  Створення навчальних програм в середовищі C++ Builder

 

 

ЗМІСТ
1.      ВСТУП.
2.      НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ І МЕТОДИКА ЇХ РОЗРОБКИ.
2.1. Сучасний стан розробок навчальних програм.
2.2. Педагогічні програмні засоби.
2.3. Тестова форма контролю знань.
2.4. Вимоги до комп’ютерних навчальних програм.
3.      ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРЕДОВИЩА С++ BUILDER.
4.      ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ.
5.      ВИСНОВКИ.
6.      СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

Скачати: дипломна2