Pascal програма “Знаходження НСК чисел”

16.03.2016 0 By svvas

Найменше спільне кратне (НСК) двох цілих чисел a, b називаємо найменше натуральне число, яке є кратним до обох цих чисел. Позначаємо НСК(a, b), в англомовній літературі LCM(a, b). Отже НСК(a, b) є найменшим натуральним числом, яке ділиться без залишку на обидва числа a, b. Означення можна – очевидним способом – узагальнити на довільну кількість аргументів.

Властивості•  НСК(a, b)= НСК(b, a) (перестановка аргументів не змінює НСК).

•          НСК(a, b, c, d) = НСК(НСК(a, b), НСК(c, d) )

•          НСК(a, b) =|ab|/НСД(a, b), де НСД(a, b) найбільший спільний дільник чисел a, b.

 

Програма

function NOD(x,y:integer):integer;

Begin

If x<>0 then NOD:=NOD(y mod x,x) else NOD:=y;

End;

function NOK(x,y:integer):integer;

Begin

NOK:=(x div NOD (x,y))*y;

end;

var a:array[1..100] of integer;

n,i:byte;

k:integer;

begin

write(‘Введіть к-сть елементів n=’);

readln(n);

writeln(‘Введіть елементи масиву: ‘);

for i:=1 to n do

begin

write(‘a[‘,i,’]=’);

readln(a[i]);

end;

clrscr;

writeln(‘Масив:’);

for i:=1 to n do

write(a[i],’ ‘);

writeln;

k:=NOK(a[1],a[2]);

for i:=3 to n do k:=NOK(k,a[i]);

writeln(‘НСК елементів=’,k);

readln

end.

Comments

comments