Робота з Excel-файлами в Borland Delphi

17.11.2014 0 By svvas

Насамперед в розділ Uses програми необхідно включити модуль ComObj . Далі на форму треба помістити компонент TButton і в обробнику подій OnClick записати наступний код:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var

Excel: Variant;
begin

Excel := CreateOLEObject(‘Excel.Application’); // Створення  OLE обєкта
Excel.WorkBooks.add; // Створення нової книги
Excel.visible := true;
end;

Результатом виконання стане запуск програми Microsoft Excel і відкриття нового аркуша . Для відкриття вже існуючого документа слід скористати метод Open:

Excel.WorkBooks.Open(‘c:\example.xls’);

Відкрити документ тільки для читання:

Excel.Workbooks.Open[‘c:\example.xls’, 0, True];

Для закриття документа:

Excel.Application.Quit;

Якщо необхідно при відкритті файлу використовувати не абсолютний , а відносний шлях , то необхідно попередньо скористатися функцією GetDir:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var

Excel: Variant;
AppLocation:string;
begin
try Excel := CreateOLEObject(‘Excel.Application’);

except
ShowMessage(‘Cannot start MS Excel.’);
end;
GetDir(0,AppLocation);

Excel.WorkBooks.Open(AppLocation +’\filename.xlsx’);
Excel.visible := true;
end;

Comments

comments