Паскаль програма пошуку найдовшого слова

09.10.2015 0 By svvas

Паскаль програма пошуку найдовшого слова через процедури і функції.

program maxword;
var s,t:string;
i,k:integer;
procedure kol(s:string; var k:integer);
{ процедура знаходження кiлькостi слiв у текстi}
var i,n:integer;
begin
k:=1;
n:=length(s);
for i:=1 to n do
if s[i]=’ ‘ then k:=k+1;
end;
procedure druk(s:string);
{ процедура друкування слів тексту }
var n:integer;
s1:string;
begin
n:=pos(‘ ‘,s);
while n<>0 do
begin
s1:=copy(s,1,n-1);
writeln(s1);
delete(s,1,n);
n:=pos(‘ ‘,s)
end;
writeln(s)
end;
procedure max_word(s:string; var s1:string);
{ процедура знаходження найбільшого слова тексту }
var m,n,max:integer;
s2:string;
begin
s1:=”;
max:=0;
n:=pos(‘ ‘,s);
while n<>0 do
begin
s2:=copy(s,1,n-1);
m:=length(s2);
if m>max then
begin
max:=m;
s1:=s2
end;
delete(s,1,n);
n:=pos(‘ ‘,s)
end;
m:=length(s);
if m>max then s1:=s
end;
{Основна програма}
begin
write(‘Введiть текст, розділяючи слова одним символом “пропуск”: ‘);
readln(s);
writeln;
writeln(‘Результати: ‘);
kol(s,k);
writeln(‘кiлькiсть слiв у текстi k=’,k);
writeln;
writeln(‘Слова тексту: ‘);
druk(s);
writeln;
writeln(‘Найдовше слово тексту);
max_word(s,t);
writeln(t);
end.

Comments

comments